O towarzystwie

RADA ZARZĄD STATUT
Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii „Ocalić Jakość Życia” (zwane dalej „PTTWO”) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Członkami PTTWO mogą być osoby fizyczne lub prawne. Członkowie PTTWO dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Wspomagającej w Onkologii “ Ocalić Jakość Życia “

Dr n. med. Dorota Kiprian - specjalista radioterapii onkologicznej Naczelny Specjalista Radioterapeuta Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Zastępca Kierownika Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi NIO – PIB    

Członek Głównego Zarządu

Dr hab. n. med. Joanna Czuwara - specjalista dermatolog, wenerolog Katedra i Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego    

Członek Głównego Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko – specjalista radioterapii onkologicznej Kierownik Oddziału Radioterapii I Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie

Statut Polskiego Towarzystwa Terapii Wspomagającej w Onkologii z siedzibą w Warszawie przyjęty w dniu 24 maja 2019 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1 Polskie Towarzystwo Terapii Wspomagającej w Onkologii „Ocalić Jakość Życia” (zwane dalej „PTTWO”) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 2. Terenem działalności PTTWO jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa. Dla realizowania swych celów statutowych PTTWO może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3 PTTWO może tworzyć oddziały terenowe oraz organizować sekcje naukowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§4 PTTWO opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników spoza środowiska oraz członków PTTWO.

§5 PTTWO ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6 PTTWO może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ II Cele i środki działania

§7 Celem PTTWO jest działalność naukowa i oświatowa polegająca na: 1. upowszechnianie wiedzy na temat terapii wspomagającej w onkologii, 2. upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych w zakresie terapii wspomagającej w onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie, 3. łączenie we współpracy na rzecz popularyzacji wiedzy na temat terapii wspomagającej w onkologii lekarzy różnych specjalności, 4. działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii i terapii wspomagającej w onkologii wśród społeczeństwa RP, 5. współdziałanie z organami Ochrony Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z nowotworami ze szczególnym uwzględnieniem terapii wspomagającej, 6. zachęcanie członków PTTWO do pracy naukowej w dziedzinie onkologii oraz terapii wspomagającej w onkologii, 7. współtworzenie i opiniowanie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom nowotworowym oraz skutkom ubocznym terapii onkologicznej, 8. rozwój programów zabezpieczających optymalną opiekę zdrowotną dla chorych onkologicznie, ze szczególnym uwzględnieniem terapii wspomagającej w onkologii, 9. współtworzenie i opiniowanie standardów w terapii wspomagającej, 10. opiniowanie i rekomendowanie produktów, w tym między innymi, leków, wyrobów medycznych, kosmetyków, sprzętów i akcesoriów. 11. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.

§8 PTTWO realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, posiedzeń naukowych oraz warsztatów edukacyjnych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów, 2. organizowanie sekcji naukowych, 3. prowadzenie i współuczestnictwo w projektach badawczych, 4. organizowanie imprez, pokazów i warsztatów popularyzujących wiedzę na temat terapii wspomagającej wśród społeczeństwa, 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii, a szczególnie terapii wspomagającej, 6. inicjowanie i popieranie (przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród oraz grantów naukowych) działań mających na celu opracowania istotnych zagadnień z dziedziny onkologii, a szczególnie terapii wspomagającej, 7. prowadzenie działalności wydawniczej i redagowanie czasopism, książek i innych materiałów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych, 8. współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną, 9. podejmowanie działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii i terapii wspomagającej(działalność informacyjną) oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi, 10. opracowywanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów postępowania w zakresie leczenia nowotworów, w tym terapii wspomagającej ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9 Członkami PTTWO mogą być osoby fizyczne lub prawne. Członkowie PTTWO dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. wspierających, 3. honorowych.

§10 1. Członkiem zwyczajnym PTTWO może być osoba fizyczna, która jest pełnoletnim obywatelem RP posiadającym wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub do rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie onkologii. 2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd Oddziału na podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej i po dokonaniu drogą elektroniczną rejestracji w bazie członków. 3. Osoba nieprzyjęta może się odwołać od decyzji Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§11 Członkowie zwyczajni mają prawo do: 1. uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach PTTWO zgodnie z postanowieniami Statutu, 2. uczestniczenia w zjazdach, sympozjach, konferencjach, posiedzeniach naukowych i kursach organizowanych przez PTTWO, korzystając z prawa pierwszeństwa oraz zniżkowych opłat, na zasadach określonych przez Zarząd Główny i korzystania z przywilejów nadanych przez Zarząd Główny, 3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTTWO, 4. zgłaszania wniosków dotyczących PTTWO.

§12 Członkowie zwyczajni PTTWO zobowiązani są do: 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz PTTWO, 2. uczestniczenia w realizacji statutowych celów PTTWO, 3. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, w terminie ustalonym przez Zarząd Główny.

§13 Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek: 1. dobrowolnego wystąpienia z PTTWO, zgłoszonego na piśmie przez członka właściwemu Zarządowi Oddziału, 2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości, 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, z powodu: a) złamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz PTTWO, b) notorycznego uchylania się od udziału w pracach PTTWO, 4. utraty zdolności do czynności prawnych, 5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 6. śmierci lub utraty osobowości prawnej.

§14 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów PTTWO. 2. Kandydat staje się członkiem wspierającym po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Głównego. 3. Członek wspierający – osoba prawna – działa w PTTWO za pośrednictwem swego przedstawiciela. 4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz PTTWO. 6. Członkostwo członka wspierającego wygasa wskutek: 1. dobrowolnego wystąpienia z PTTWO zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego, 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz PTTWO, 3. utraty zdolności do czynności prawnych, 4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 5. śmierci lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§15 1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa, posiadający wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie onkologii oraz działających w zakresie walki z chorobami nowotworowymi. 2. Członków zagranicznych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie złożonej przez nich deklaracji. 3. Członek zagraniczny zobowiązany jest do płacenia składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. 4. Członek zagraniczny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa. 5. Członkostwo członka zagranicznego wygasa wskutek: 1. dobrowolnego wystąpienia z PTTWO zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego, 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu nieopłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 2 lata pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień, 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, 4. utraty zdolności do czynności prawnych, 5. śmierci lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§16 1. Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna. 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju onkologii. 3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, ale nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich. 4. Członkostwo członka honorowego wygasa wskutek: 1. śmierci członka honorowego, 2. utraty przez członka honorowego pełnej zdolności do czynności prawnych, 3. utraty przez członka honorowego praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 4. rezygnacji z członkostwa honorowego zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ IV Władze Polskiego Towarzystwa Terapii Wspomagającej w Onkologii

§17 1. Naczelnymi Władzami PTTWO są: 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa 2. Zarząd Główny 3. Główna Komisja Rewizyjna 4. Sąd Koleżeński 2. Członkowie władz PTTWO pełnią swoje funkcje honorowo. 3. Kadencja wszystkich władz PTTWO trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. 4. Funkcja Przewodniczącego Zarządu Głównego nie może być łączona z funkcją konsultanta krajowego. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu Głównego i członkami Zarządów Oddziałów Terenowych. Członkowie tych organów mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym. 6. Uchwały wszystkich władz PTTWO zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. 7. W razie, gdy skład władz PTTWO ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

§18 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest najwyższa władzą PTTWO i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na rok. 2. Zarząd Główny powinien przynajmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić drogą listową lub elektroniczną wszystkich członków PTTWO o Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, podając miejsce, termin oraz proponowany porządek obrad. 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy zwyczajni i honorowi członkowie PTTWO, a z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście. 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy: 1. określanie głównych kierunków działalności i rozwoju PTTWO, 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Skarbnika i Głównej Komisji Rewizyjnej, 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek przedstawiony przez Główną Komisję Rewizyjną, 4. wybór Zarządu Głównego, w tym Przewodniczącego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, 5. uchwalanie zmian Statutu PTTWO, 6. zatwierdzanie regulaminów pracy i instrukcji, 7. nadawanie na wniosek przedstawiony przez Zarząd Główny członkostwa honorowego, 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz PTTWO, 9. uchwalanie budżetu, 10. rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków PTTWO, 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PTTWO i przeznaczeniu jego majątku, 13. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz PTTWO. 5. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest prawomocne: . w I terminie przy obecności członków PTTWO w liczbie 50 % + 1, 2. w II terminie bez względu na liczbę członków obecnych 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu.

§20 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Główny: 1. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 2. na wspólny wniosek co najmniej 3 Zarządów Oddziałów zgłoszonych na piśmie do Zarządu Głównego, 3. na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby zwyczajnych członków PTTWO, 4. z inicjatywy Zarządu Głównego. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosków o jego zwołanie. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21 1. Zarząd jest organem wieloosobowym, liczącym od 2 do 5 osób, w skład którego wchodzi osoba powołana na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego. 2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 1. reprezentowanie PTTWO na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 2. kierowanie działalnością PTTWO zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, 3. realizacja celów PTTWO, 4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa 5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji Naukowych oraz nadzorowanie ich działalności, 6. uchwalenie regulaminów pracy i wynagrodzenia Zarządu Głównego PTTWO i przedstawienie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa. 7. uchwalanie regulaminów i planów pracy Oddziałów i Sekcji naukowych PTTWO, 8. sprawowanie zarządu nad majątkiem PTTWO, 9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku PTTWO, 10. opiniowanie udziału członków PTTWO w zjazdach naukowych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, 11. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym, 12. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

§22 1. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący, o czym zawiadamia członków Zarządu Głównego w terminie co najmniej 30 dni od wyznaczonej daty posiedzenia. 3. Posiedzenie Zarządu Głównego może być również zwołane na wniosek członków jednego członka Zarządu Głównego. 4. Udział członków Zarządu Głównego w posiedzeniach jest obowiązkowy a nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona. 5. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu Głównego. 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

§23 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PTTWO, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i opłacania składek członkowskich. 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego. 3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrolowanie działalności Zarządu Głównego, 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, 3. prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa oraz zebranie Zarządu Głównego, 4. składanie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, 5. składnie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa. 4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym. 5. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych Oddziałów.

§24 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków, w tym także władz Towarzystwa i władz Oddziałów, dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w PTTWO. 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 1. upomnienie, 2. zawieszenie w prawach członka PTTWO na okres od 3 miesięcy do 2 lat, 3. wykluczenie z PTTWO. 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwoływania do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, którego orzeczenie jest ostateczne. ROZDZIAŁ V Oddziały PTTWO

§25 1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości skupiającej co najmniej 10 członków zwyczajnych PTTWO. 2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. §26 1. Władzami Oddziału są: a. Walne Zebranie Członków Oddziału, b. Zarząd Oddziału, c. Komisja Rewizyjna Oddziału. 2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 3. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§27 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 4. Zarząd Oddziału powinien przynajmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić pisemnie lub elektronicznie wszystkich członków Oddziału o Walnym Zebraniu Członków Oddziału, podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, 2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału, 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 4. wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, 5. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach dotyczących obszaru działalności Oddziału wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz PTTWO.

§28 1. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym. 2. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: 1. przewodniczący, 2. wiceprzewodniczący, 3. od 4 do 6 członków w zależności od liczby członków Oddziału. 3. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swojego grona sekretarza i skarbnika. 4. Kadencja Zarządu oddziału trwa 4 lata z możliwością jednej reelekcji. 5. Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 6. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 1. Kierowanie bieżącą działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału PTTWO, 2. Reprezentowanie Oddziału i występowanie w jego imieniu na obszarze swojej działalności, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, 3. Opracowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału oraz przesyłanie ich Zarządowi Stowarzyszenia, 4. Realizowanie celów statutowych PTTWO na obszarze swojej działalności, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, 5. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. 6. składanie sprawozdania z działalności statutowej i finansowej w Zarządzie Głównym w terminie ustalonym przez Zarząd Główny, 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. §29 1. Zarząd Oddziału realizuje cele statutowe PTTWO na obszarze swojej działalności, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. 2. W terminie ustalonym przez Zarząd Główny, Zarząd Oddziału zobowiązany jest do złożenia w Zarządzie Głównym sprawozdania z działalności statutowej i finansowej, według wzorów uchwalonych przez Zarząd Główny. 3. Zarząd Oddziału czyni starania o pozyskanie nowych członków PTTWO, prowadzi i stale uzupełnia listę członków Oddziału i przekazuje ją do Zarządu Głównego. 4. Zarząd Oddziału motywuje członków do regularnego opłacania składek. 5. Zarząd Oddziału nie posiada osobowości prawnej, dlatego wszelkie zobowiązania muszą uzyskać akceptację Zarządu Głównego.

§30 1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana jest podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału w głosowaniu tajnym, liczy 3 osoby i wyłania ze swego grona przewodniczącego. 2. Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału obejmuje: 1. kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału, 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału, 4. składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków Oddziału o absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału, 5. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną. ROZDZAIŁ VI Sekcje naukowe

§31 1. Zarząd Główny może organizować sekcje naukowe PTTWO skupiające członków jednej specjalności. 2. Zarząd Główny powołuje przewodniczącego sekcji, który kieruje sekcją przy pomocy zespołu osób powołanych przez siebie. 3. Sekcje Naukowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny. 4. Sekcje Naukowe organizują i prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie dyscypliny lub problematyki onkologicznej określonej przez Zarząd Główny.

§32 Działalność Sekcji Naukowych może być wspierana finansowo przez Zarząd Główny.

§33 1. Przewodniczący Sekcji Naukowej zobowiązany jest do składania raz do roku sprawozdania z działalności sekcji do Zarządu Głównego. 2. Działalność Sekcji Naukowej może być zamknięta decyzją Zarządu Głównego na wiosek jego członków lub na wniosek Przewodniczącego Sekcji Naukowej.

ROZDZIAŁ VII Majątek PTTWO

§34 Majątek PTTWO stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35 Na fundusze składają się: 1. wpływy ze składek członkowskich, 2. dotacje i subwencje, 3. zapisy i darowizny, 4. wpływy z działalności statutowej.

§36 Wszelkie środki pieniężne należące zarówno do Zarządu Głównego, jak i Oddziałów powinny być przechowywane wyłącznie na rachunkach bankowych.

§37 Składki członkowskie: 1. Wysokość składki członkowskiej i udział procentowy potrzeb administracyjnych Oddziału i Zarządu Głównego ustala Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. 2. Składki członkowskie wpłacane są na rachunek bankowy Zarządu Głównego w terminie i zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Główny. 3. Regularne opłacanie składki w terminie jest warunkiem i gwarancją korzystania z przywilejów członków PTTWO na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.

§38 1. Zarząd Główny ustala i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku PTTWO podejmuje Zarząd Główny. 3. Władze Oddziałów PTTWO są obowiązane zarządzać majątkiem PTTWO zgodnie z obowiązującymi przepisami i na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.

§39 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych PTTWO składają dwie osoby: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego oraz skarbnik Zarządu Głównego. 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób: Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego oraz sekretarza Zarządu Głównego. 3. Zarząd Główny może udzielić upoważnienia, pełnomocnictwa właściwym członkom Zarządu Oddziału. ROZDZIAŁ VIII Zmiany statutu PTTWO

§40 Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. ROZDZIAŁ IX Rozwiązanie PTTWO

§41 Uchwałę o rozwiązaniu się PTTWO podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§42 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PTTWO, Walne zgromadzenie Członków Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku PTTWO. W tym celu powołuje się komisję likwidacyjną. ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne właściwe.