Działania

PTTWO realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, posiedzeń naukowych oraz warsztatów edukacyjnych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,
  • organizowanie sekcji naukowych,
  • prowadzenie i współuczestnictwo w projektach badawczych,
  • organizowanie imprez, pokazów i warsztatów popularyzujących wiedzę na temat terapii wspomagającej wśród społeczeństwa,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii, a szczególnie terapii wspomagającej,
  • inicjowanie i popieranie (przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród oraz grantów naukowych) działań mających na celu opracowania istotnych zagadnień z dziedziny onkologii, a szczególnie terapii wspomagającej,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i redagowanie czasopism, książek i innych materiałów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych,
  • współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną,
  • podejmowanie działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii i terapii wspomagającej(działalność informacyjną) oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,
  • opracowywanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów postępowania w zakresie leczenia nowotworów, w tym terapii wspomagającej